Ajutor COVID pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de COVID

Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19

Ajutorul de stat se acordă crescătorilor care dețin animale din speciile bovine, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, după caz, precum şi persoanelor juridice, denumiți în continuare beneficiari.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 1. dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
 2. să fi produs și valorificat lapte de vacă în luna ianuarie 2021;
 3. beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data de 31.01.2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare / radierii / decesului să fie cuprinsă între 31.01.2021 și data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat:
  1. beneficiarul este PFA, II, IF iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP reprezentant PFA, II, IF;
  1. beneficiarul persoana fizică (CNP reprezentant PFA/II/IF), iar animalele figurează în RNE la data 31 ianuarie 2021 pe CUI PFA/II/IF;
  1. beneficiarul este moștenitor, iar animalele figurează la data 31 ianuarie 2021 pe CNP decedat.
 4. sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
 5. să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31 decembrie 2019.

Ajutorul de stat se acordă pentru:

 1. efectivul de bovine deținut în condițiile alin.(1) lit.a);
 2. cantitatea de lapte produsă și valorificată în condițiile alin.(1) lit.b).

Beneficiarii care solicită ajutorul de stat prevăzut la alin.(2) lit.a) pot solicita și ajutorul de stat prevăzut la alin.(2) lit.b).

Ajutorul de stat prevăzut la alin.(2) lit.b) se acordă dacă beneficiarii solicită și ajutorul de stat prevăzut la alin.(2) lit.a).

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere așa cum este definită la art. 2 lit.b) care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 225.000 euro.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 225.537.713,79 lei, se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021 și este repartizată astfel:

 1. 182.708.014,97 lei pentru ajutorul prevăzut la art.4 alin.(1) lit.a);
 2. 42.829.698,82 lei pentru ajutorul prevăzut la art.4 alin.(1) lit.b).

Documente justificative generale

Beneficiarii depun la centrele judeţene / locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr.1, însoţită de următoarele documente justificative generale:

 1. copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
 2. coordonate bancare/trezorerie.

Pentru criteriile de eligibilitate prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a), documentul specific care însoțește cererea este documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere. Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale / județene APIA.

Documente specifice

Pentru criteriile de eligibilitate prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b), documentele specifice care însoţesc cererea sunt următoarele, după caz:

 1. copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoţit de copii de pe factură / facturi sau de pe fila / filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
 2. copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin până la data de 30 iunie 2021, însoțit de copie de pe fila / filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021;
 3. copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii / documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
 4. copie de pe factură / bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF şi SC;
 5. copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi copie de pe notele de intrarerecepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative prevăzute la alin. (1), (2) și (3) pot fi depuse la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative prevăzute la art.6 alin. (1), (2) și (3) este de 30 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021. Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

In termen de 30 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele judeţene / locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, efectuează controlul administrativ al tuturor solicitărilor și stabilesc efectivul de bovine care îndeplinește criteriile prevăzute la art.4 alin.(1) lit. a) și c) și cantitatea totală de lapte care îndeplinește criteriile prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b), întocmesc și transmit la APIA central situația centralizatoare cu beneficiarii și efectivele / cantitățile eligibile, conform modelului prevăzut în anexa nr.2.

După centralizarea datelor din situațiile centralizatoare prevăzute la alin.(1), APIA central calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului prevăzut la art.5 alin.(4) lit.a) la efectivul total de bovine eligibile și cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului prevăzut la art.5 alin.(4) lit.b) la cantitatea totală de lapte eligibilă.

Asupra beneficiarilor acestui ajutor de stat, nu pot fi dispuse măsuri de executare silită, prin poprire, potrivit prevederilor art. 781 alin. (5) lit. (b) din Codul de procedură civilă, precum și art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală.

Mai jos puteti descarca OG:

Related posts

Leave a Comment