Condiții de acordarea a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal

Condiții de acordarea a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal; Condiții pentru a beneficia de acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii;

La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport/;

b) dovada deţinerii unui cont bancar activ;

c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA.

Documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la dispoziţia fermierului sunt:

a) adeverinţa conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere, care se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1; şi

b) copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune/comodat a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi unităţile administrativ-teritoriale, după caz;

c) copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier şi Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz.

Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal:

Art. 35.

(1) Pentru a beneficia de acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii prevăzute la art. 1 alin. (3), din ordonanţă, fermierii trebuie:

a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, administrat de APIA;

b) să depună cerere unică de plată în termen;

c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, culturilor de hamei, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;

d) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de identificare şi de contact actualizate;

e) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în înregistrările de la ONRC privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;

f) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de plată şi în documentele doveditoare survenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la APIA;

g) să înscrie, sub sancţiunea legii, date reale, complete şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau efectivele de animale;

h) să fie informați că datele din formularul de cerere unică de plată vor fi introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare și Control, păstrate, procesate prelucrate cu alte instituții ale statului și entități ce au rol de verificare și control, verificate în vederea calculării sumelor de plată și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare;

i) să fie informați că datele personale și datele înscrise în cererea unică de plată despre suprafețele și animalele din exploatație vor fi prelucrate și utilizate pentru controalele administrative încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu competențe în gestionarea acestor tipuri de date;

j) să prezinte, la depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, documentele prevăzute la art. 5 alin. (2);

k) să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA în termenele stabilite de aceasta;

l) să permită efectuarea controalelor la fața locului de către APIA sau de către alte instituţii abilitate în acest sens;

m) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parcelei/parcelelor învecinată/învecinate;

n) să identifice, să declare, să localizeze şi să delimiteze parcelele agricole în aplicaţia electronică GIS pusă la dispoziţie de către APIA şi să utilizeze informaţiile cadastrale ca urmare a înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară, în situaţia în care acestea sunt disponibile şi relevante.

(2) Ajutoarele naţionale tranzitorii se acordă pentru suprafeţele agricole eligibile existente în stratul de referinţă din LPIS, gestionat de APIA. Stratul de referinţă constituie baza pentru procesul de control încrucişat.

(3) Solicitarea de către fermieri de modificare a suprafeţei parcelelor agricole şi a culturilor agricole poate fi depusă la APIA până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată. Solicitările depuse după această dată se vor soluţiona în cursul anului următor. Soluţionarea modificărilor solicitate se va face numai după verificarea acestora efectuată de APIA.

(4) Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor menţionate la art. 5 aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz.

Pentru cultura de in pentru fibră se acordă ajutor naţional tranzitoriu – ANT 2, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice:

a) să fie amplasate pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;

b) fermierul trebuie să depună la APIA, până la data de 1 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă certificatul de calitate a seminţelor utilizate sau factura de cumpărare a seminţelor certificate, pentru fiecare parcelă şi copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator;

c) fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de recoltă, inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepţie, factura, bon fiscal.

Pentru cultura de cânepă pentru fibră se acordă ajutor naţional tranzitoriu – ANT 3, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice:

a) să fie amplasată pe parcele agricole de minimum 0,3 hectare;

b) să fie menţinută în condiţii de creştere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puţin 10 zile de la data la care se încheie înflorirea, astfel încât să poată fi efectuate controalele necesare pentru stabilirea conținutului de THC;

c) fermierul trebuie să depună la APIA, până la data de 1 septembrie, inclusiv, a anului de recoltă copia contractului/angajamentului încheiat între fermier şi prim-procesator şi copia autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de direcţia pentru agricultură judeţeană respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare DAJ;

d) fermierul trebuie să prezinte până la data de 31 martie, inclusiv, a anului următor anului de cerere, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepţie, factura, bon fiscal, fila/filele din carnetul de comercializare;

e) declaraţie privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii, până la data de 1 septembrie;

f) în conformitate cu legislaţia în vigoare, inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor recoltează probele pentru determinarea conţinutului de THC la soiurile de cânepă cultivate şi transmit Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească- Filiala Blaj probele preluate, însoţite de datele de identificare ale fiecărui fermier (numele şi prenumele, codul numeric personal/codul unic de înregistrare, adresa, sediul) şi datele de identificare ale fiecărei suprafeţei cultivate (dimensiunea, parcela/lotul), până la data de 15 septembrie a anului de recoltă;

g) Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească-filiala Blaj are obligaţia să transmită MADR şi APIA până la data de 1 noiembrie a anului de recoltă raportul cu privire la conţinutul de THC pentru fiecare parcelă cultivată cu cânepă pentru fibră, care include următoarele informaţii: conţinutul de THC, împărţit în tranşe/gradări de 0,1%, procedura utilizată, precum şi datele transmise de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor.

Se acordă ajutor naţional tranzitoriu – ANT 4 pentru suprafaţa cultivată cu tutun, în baza contractelor încheiate între fermieri/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi/înregistrați la MADR, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice:

a) fermierul sau grupul de producători trebuie să încheie un contract de cultură cu un primprocesator, să îl înregistreze la DAJ şi ulterior să îl depună la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie a anului de recoltă şi să fie depus la APIA până cel târziu la data de 30 iunie a anului de recoltă inclusiv;

b) contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultură cu un grup de producători;

c) un fermier/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;

d) grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului;

e) un fermier, producător de tutun, poate să aparţină unui singur grup de producători;

f) fermierul/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declaraţia de livrare a tutunului livrat; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; dacă fermierul este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4 – tutun;

g) tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate, aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 2a) la Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România;

h) suprafeţele solicitate conform cererii unice de plată pe suprafaţă sunt supuse controalelor administrative și la fața locului de către structurile de control ale APIA, cu privire la respectarea suprafeţelor şi culturilor declarate, şi ale MADR, cu privire la lucrările agrotehnice specifice, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mp.

Pentru cultura de hamei se acordă ajutor naţional tranzitoriu – ANT 5, cu îndeplinirea următoarele condiţii specifice:

a) parcela agricolă eligibilă este de minimum 0,1 ha;

b) DAJ desemnează un reprezentant care, în urma deplasării pe teren la fiecare solicitant, certifică printr-un proces-verbal că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată. Acest proces-verbal va fi întocmit în două exemplare şi înregistrat la DAJ;

c) plata se acordă plantaţiilor de hamei situate în zonele de cultură stabilite conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine, cu modificările şi completările ulterioare;

d) solicitantul trebuie să înregistreze contractul de vânzare-cumpărare pentru producţia de hamei la DAJ. O copie a acestui contract se depune ulterior de către solicitant la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA. Copia contractului menţionat anterior se depune până la data de 15 octombrie a anului în care solicitantul depune cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă;

e) solicitantul trebuie să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, până la data de 1 decembrie a anului în care depune cererea unică de plată, procesul-verbal întocmit de reprezentantul DAJ prevăzut la lit. b);

f) plata se va face în cuantum fix pe hectar la suprafaţa determinată de APIA în urma controalelor administrative sau la fața locului.

Se acordă ajutor naţional tranzitoriu pentru sfeclă de zahăr – ANT 6 fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice:

a) suprafaţa pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producţiei de zahăr;

b) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR, întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ şi se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, numai dacă, pe baza verificărilor efectuate în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi medii de cel puţin 6 plante/mp. Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată pentru ANT 6. Rezultatul verificărilor se consemnează într-un proces-verbal de verificare semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ, în care se menţionează suprafaţa care respectă condiţiile agrotehnice şi de densitate a culturii. O copie a contractului împreună cu o copie a procesuluiverbal de verificare se depun la APIA până la data de 1 octombrie a anului de cerere.

Related posts

Leave a Comment